Universumin laulu - tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Universumin laulu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.4.2022, viimeisin muutos 4.6.2022

  1. Rekisterinpitäjä

Universumin laulu (Y-tunnus 3276668-4) / www.universuminlaulu.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Silja Helinä Martikainen, s.p. siljahelina22@gmail.com, p. 045 638 5832

3. Rekisterin nimi

Universumin laulun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakassuhteiden ylläpito. Rekisteriin voidaan kerätä myös asiakaspalautetta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteeseen perustuvaan rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- henkilön nimi / organisaation (yhdistys, yritys) nimi, y-tunnus ja yhteyshenkilön nimi

- yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), organisaatioilla lisäksi www-sivustojen osoitteet ja mahdolliset profiilit sosiaalisenmedian palveluissa.

- tiedot asiakkaan tilaamista palveluista/tuotteista sekä tilauksia koskevat mahdolliset muutokset

- laskutustiedot*

- muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

*) Universumin laulu käyttää asiakaslaskutukseen Kevytyritys-palvelua Ukko.fi. Asiakkaan näkökulmasta laskutus toimii siten, että rekisteristä vastaava henkilö (Silja H. M.) laatii ja lähettää asiakkaaltaan saamilla yhteystiedoilla (sähköposti / katuosoite) hänelle ukko.fi Kevytyritys-palvelun kautta laskun. Asiakas maksaa laskun (14 vrk maksuajalla) yrityksen Universumin laulu Kevytyritys-tilille, jonka tiedot näkyvät saadussa laskussa. 

Asiakassuhteeseen perustuvaa markkinointia varten asiakkaasta voidaan rekisteröidä hänen antamat luvat markkinointiviestintään sekä ilmoitukset suoramarkkinointikielloista

Uutta asiakashankintaa varten markkinointirekisteriin voidaan kirjata erilaisissa vuorovaikutustilanteissa henkilön / organisaation vapaaehtoisesti antamat yhteystiedot.

Asiakas- ja markkinointirekisterin säilytysaika:

- Syntyneeseen asiakassuhteeseen perustuvat henkilö- ja yhteystiedot voi koska tahansa pyytää poistettavaksi rekisteristä, ellei lainsäädäntö, kirjanpidolliset asiat, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

- Pelkästään markkinointirekisteriä varten kerättyjä yhteystietoja säilytetään kunnes asianomainen taho ilmaisee tahtonsa estää mahdolliset markkinointiviestit.

- Yksityishenkilöllä sekä organisaatiolla on mahdollisuus kieltäytyä suoraan sähköpostiosoitteisiin tulevien tai puhelinnumeroon perustuvien markkinointiviestien vastaanottamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin (asiakas/markkinointi) tallennettavat tiedot voidaan saada sähköpostitse, puhelimitse, yrityksen ajanvarauskalenterin kautta, asiakkaan kanssa suullisesti tai kirjallisesti tehdyistä sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas vapaaehtoisesti antaa yhteystietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteystietoja voidaan kerätä laillisesti esillä olevista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Universumin laulu ei luovuta asiakastietojaan ulkopuolisille tahoille ellei se ole lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen.

Asiakastietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään asianmukaisesti ja käsitellään huolellisesti rekisterinpitäjän tietoturvasuojatulla laitteella ja palvelimilla. 

Vello-ajanvarausjärjestelmässä loppukäyttäjien henkilötietojen tietosuojasta huolehtii Vellon oma tietosuoja järjestelmä ( https://www.vello.fi/fi/tietosuojaseloste / kuluttaja-asiakkaat)

Laskutustapahtumien hoitoon käytettävien henkilötietojen käsittelystä ja järjestelmän ylläpidosta vastaa SLP Rent Oy. Ukko.fi/ Kevytyritysten tietosuojaseloste on ladattavissa oheisesta linkistä: https://www.ukko.fi/ukko-yhtiona/tietosuoja

Tunnevyöhyketerapiassa (TVT) asiakkaan hoitotapahtumiin liittyvät asiat kirjataan ylös käsin. Tämä manuaalinen aineisto säilytetään rekisteristä vastaavan henkilön toimesta lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat rekisteriin tallennetut tiedot, vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen päivittämistä. Pyynnöt esitetään rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti rekisteröidyn allekirjoituksella. Rekisterin ylläpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa yritykseltä häntä koskevien tietojen käyttöoikeudet ja pyytää rekisteröityjen tietojen poistamista mikäli siihen ei ole aiemmin, kohdassa 5 esitettyä estettä (as.rekisterin säilytysaika). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti, asiakkaan allekirjoituksella varustettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.